THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 22-01-2020 ĐẾN 21-02-2020
Các cặp số về nhiều nhất: 49(14lần); 40(14lần); 68(13lần); 41(13lần); 78(12lần)
Các cặp số về ít nhất: 14(1lần); 24(1lần); 27(2lần); 72(2lần); 03(3lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 23/01 22/01
Cặp số
Tổng số lần ra
21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 23/01 22/01
00
( 6 lần)
                        1 1   2 1   1                
01
( 5 lần)
2     1               1                 1            
02
( 8 lần)
      1       1       2   1 1                 1 1    
03
( 3 lần)
      1             1             1                  
04
( 8 lần)
  1     2 1   1         1                   1   1    
05
( 12 lần)
2 1       1   2 1   2           1     1     1        
06
( 5 lần)
  1             2     1     1                        
07
( 8 lần)
  1             1           1     1 2   1       1    
08
( 4 lần)
            1   1       1     1                      
09
( 7 lần)
      1 1               1     1 1   1               1
10
( 9 lần)
    1   1                       1 3   2       1      
11
( 10 lần)
    1               2             1 3 1     1       1
12
( 9 lần)
      1 1     1           1 1 2           1 1        
13
( 7 lần)
                2                 1           1 2 1  
14
( 1 lần)
  1                                                  
15
( 11 lần)
  2 1                   1 1     1       1 2   2      
16
( 6 lần)
      2             1     1     1     1              
17
( 10 lần)
    1   1   1           2     1         1   1   1   1
18
( 7 lần)
1                           2   1     2           1  
19
( 4 lần)
1                 1   1     1                        
20
( 5 lần)
            1             1                   1   2  
21
( 9 lần)
        1     1       1     1   1     1     1 1     1
22
( 6 lần)
  1             1 1                     2 1          
23
( 7 lần)
        1 2     1       1                   2        
24
( 1 lần)
                1                                    
25
( 9 lần)
              1       1   1   2     2   1     1      
26
( 4 lần)
      1               1     1                   1    
27
( 2 lần)
            1                           1            
28
( 5 lần)
                1           1     1           1   1  
29
( 6 lần)
1               1 1                       1     1   1
30
( 8 lần)
            1   1         1         1 1 2           1
31
( 4 lần)
  1             1         1                         1
32
( 7 lần)
1         1 2   1                 1     1            
33
( 12 lần)
1   1 1   1   1     1         2   1             2 1  
34
( 4 lần)
              1 1                     1     1        
35
( 3 lần)
    1   1                                     1      
36
( 8 lần)
  1             1   2             1       1       1 1
37
( 4 lần)
    1     1         1               1                
38
( 6 lần)
                  1                   2   1 2        
39
( 9 lần)
    1                   1 1 1 1         3 1          
40
( 14 lần)
2 1   1   1 2             1 1   1     2         2    
41
( 13 lần)
1     1 1   1 1       1   1       2     1   2     1  
42
( 6 lần)
  1   1 1                 1     1                   1
43
( 9 lần)
            2     1     2   2             1         1
44
( 4 lần)
  1           1   1                 1                
45
( 5 lần)
    1                 1         1           1   1    
46
( 5 lần)
            2                 1         1       1    
47
( 4 lần)
                  2     2                            
48
( 10 lần)
  1   1     2     1     1   1           1       1   1
49
( 14 lần)
  1     1 2       2         1 1     2     1       1 2
50
( 7 lần)
    2 1 1   1                       1 1              
51
( 9 lần)
          1 1           1 1               2 1   1   1
52
( 5 lần)
    1               1     1   1             1        
53
( 6 lần)
    1 1 1                   1         1   1          
54
( 7 lần)
          1     1 1 1     1       1       1          
55
( 5 lần)
  1           1   1 1                               1
56
( 6 lần)
        1 1     1         1   1                   1  
57
( 9 lần)
1   2   1   1         1             1   1           1
58
( 4 lần)
                              1       1     1       1
59
( 10 lần)
    1 1           1   1   1 1 1 1 1             1    
60
( 5 lần)
    1       1         1 1                   1        
61
( 9 lần)
2 1               1     1         2       2          
62
( 8 lần)
1             1   1   1         2       1           1
63
( 11 lần)
            1 1     2         1       1 1     2 1 1  
64
( 8 lần)
      1           2 1 1   1       1       1          
65
( 9 lần)
1   1   1         1       1       1     1   1 1      
66
( 6 lần)
2                       1       1     1   1          
67
( 5 lần)
1 1       1                     1 1                  
68
( 13 lần)
  1     1     1   1 1   1     1 2   1   1 1     1    
69
( 9 lần)
    1         2 2     1                   2       1  
70
( 8 lần)
      1 3     1     1                             1 1
71
( 7 lần)
      1           1     1 1 1           1         1  
72
( 2 lần)
                            1         1              
73
( 12 lần)
    1 2   1     1       1   1     2 1 1         1    
74
( 7 lần)
2             1             1   1             1   1  
75
( 10 lần)
    1 1   1                   1         1 1 1     2 1
76
( 10 lần)
    1 1   1 1   1     1       1 1         1         1
77
( 9 lần)
        2 1     1 1   1       1               2      
78
( 12 lần)
1       1 1 1         2 2 1         2               1
79
( 6 lần)
      1                     1     1 1       1 1      
80
( 3 lần)
                  1           1                   1  
81
( 7 lần)
          1       1     1 1           1         2    
82
( 5 lần)
    1                       1           1   1 1      
83
( 10 lần)
  1           2       1                   1 1 1 1 1 1
84
( 9 lần)
1         1         1 2         1         1     1 1  
85
( 7 lần)
1   1           1               1   1   1   1        
86
( 3 lần)
                    1         1 1                    
87
( 5 lần)
      1                 1                     1 1 1  
88
( 8 lần)
            2 2           1         1     1   1      
89
( 11 lần)
1 1     1 2   1 1                     1     1 1   1  
90
( 5 lần)
        1     1             1                   1 1  
91
( 5 lần)
  1   1                   2         1                
92
( 11 lần)
      1 1 1   1         1         1   3     1       1
93
( 10 lần)
  1 1     1         1           2             1   3  
94
( 10 lần)
  2       1         3   1       1             1     1
95
( 8 lần)
1 1       1                 1     1           1 1   1
96
( 10 lần)
            1   1 1 2 1     1 2       1              
97
( 9 lần)
                  2 1 1   1     1   1       1     1  
98
( 5 lần)
    1                 1           1           1     1
99
( 11 lần)
  1 1       1 1       1           1 2   1 1   1      
Cặp số
Tổng số lần ra
21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 23/01 22/01