THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 30-08-2020 ĐẾN 29-09-2020
Các cặp số về nhiều nhất: 93(20lần); 61(17lần); 91(16lần); 97(14lần); 86(14lần)
Các cặp số về ít nhất: 77(2lần); 26(3lần); 62(3lần); 10(4lần); 22(4lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08
Cặp số
Tổng số lần ra
29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08
00
( 10 lần)
1             1   1                     1     1 1 1   1   1 1
01
( 10 lần)
        2   1         1       1 2             1   1         1
02
( 6 lần)
        1       1                     1 1       1     1      
03
( 7 lần)
          1           1           1         1   1         1 1
04
( 7 lần)
  1                 1           1 1   2                   1  
05
( 8 lần)
      1   2       1               1 1 1   1                  
06
( 8 lần)
              1   2     1   1         1               1   1  
07
( 5 lần)
        2                             2           1          
08
( 5 lần)
  1 1               1       1   1                            
09
( 8 lần)
              1         1   1 1       2   1 1                
10
( 4 lần)
1           1                           1         1          
11
( 14 lần)
1   1   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1  
12
( 9 lần)
1                     3   1               1   1   1         1
13
( 9 lần)
    1 1 1       1   2               1         1 1            
14
( 6 lần)
                    1   1         1     1       1       1    
15
( 6 lần)
      2 1                       1           1 1              
16
( 5 lần)
  1 1                                 1 1 1                  
17
( 7 lần)
    1   1     1 1             1           1               1  
18
( 7 lần)
        2   1               2     1                       1  
19
( 10 lần)
1               1         1       1   1 1       1       1 1 1
20
( 8 lần)
    1       1         1   1           1 2     1              
21
( 13 lần)
1 1             1 1       1 1     1 2               2 1   1  
22
( 4 lần)
      1           1 1                     1                  
23
( 8 lần)
1 1                   1         1       1   1   1           1
24
( 9 lần)
      1             1           1 1     2       1         1 1
25
( 7 lần)
              1                     1       1 1 1 1       1  
26
( 3 lần)
            1 1                                       1      
27
( 4 lần)
                  1           1         1       1            
28
( 5 lần)
1     1                 1           1 1                      
29
( 7 lần)
      1         1         1 1   1 1 1                        
30
( 9 lần)
    1     1           2 1   1                   1     1     1
31
( 12 lần)
  1 1       1     1 1   2     2           1     1   1        
32
( 7 lần)
            1     1       1 1     1 1                   1    
33
( 13 lần)
1   1   1     1       1   2   1       1 2 1           1      
34
( 11 lần)
      1 2               1           1     1     1 2 1     1  
35
( 8 lần)
      1     1   1 1         1 1 1           1                
36
( 9 lần)
1 1         1   1   1 1                 1           1 1      
37
( 9 lần)
        1   2   1     1     1           1   1         1      
38
( 7 lần)
  2           1         1     1             1       1        
39
( 8 lần)
1 1             1           1 1 1                     1     1
40
( 12 lần)
    1   2             1   2     1   1 2 1               1    
41
( 9 lần)
            1         1 1   1   1     1       1 1   1        
42
( 12 lần)
2         1 2     1     1             1         1 2   1      
43
( 7 lần)
          1         1     1 1 1           1 1                
44
( 4 lần)
    1                           1               1           1
45
( 5 lần)
              1       1                                 2   1
46
( 4 lần)
    1         1                                       1 1    
47
( 4 lần)
              1 2                                         1  
48
( 10 lần)
1         1             1       1   1       1       1 1     2
49
( 10 lần)
  2     1       1 1                       1 1     1 1   1    
50
( 5 lần)
    1 1   1                     1 1                          
51
( 8 lần)
      1     1   1         1       1 1         1             1
52
( 12 lần)
    1             1       1 2     1 1       2     2     1    
53
( 12 lần)
      1             2 1 1   1     1 1 2     1               1
54
( 9 lần)
                1 1       1 1       1       1 1     1       1
55
( 7 lần)
                                    1     3 2               1
56
( 9 lần)
  1       1             1           1     1   2         2    
57
( 10 lần)
  1             1 2               2       1     1       1 1  
58
( 8 lần)
  1 1         1                           1   1       2   1  
59
( 8 lần)
  1 1                     1 1 1                     1 1 1    
60
( 5 lần)
1                       1                     1           1 1
61
( 17 lần)
          1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1        
62
( 3 lần)
                      1       1             1                
63
( 6 lần)
            1   1     1     1 1 1                            
64
( 9 lần)
    1 1         2       1     1 1         1       1          
65
( 4 lần)
        1                       1             1   1          
66
( 5 lần)
          1                                   1 1     2      
67
( 10 lần)
          2 2 1     1       1                           2 1  
68
( 10 lần)
1   1 1             2 1             2   1     1              
69
( 13 lần)
    1 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1  
70
( 7 lần)
                  1     1             1         2     1   1  
71
( 6 lần)
    1                             1                   1 1 1 1
72
( 5 lần)
1       1                                     1         2    
73
( 8 lần)
    2               1   1         1       1     1         1  
74
( 11 lần)
      1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1  
75
( 4 lần)
                                      1     1     1   1      
76
( 5 lần)
  1   1       1       1 1                                    
77
( 2 lần)
        1                                           1        
78
( 11 lần)
  1 1   2           1   1     1 1 1           1         1    
79
( 8 lần)
      1   1       1 1         1     1   1         1          
80
( 11 lần)
1         1   1       1         1 2               2 1       1
81
( 7 lần)
1               1 1     1           1             1         1
82
( 12 lần)
  1       1       1 1     1 1 1       1             2   1   1
83
( 11 lần)
1     2                   1               1       2 2       2
84
( 10 lần)
  1   1   1   1 1               1 1           1   1       1  
85
( 9 lần)
  2   1                 1     2     1     1     1            
86
( 14 lần)
    2 1   1 1 3     2     1                       1       1 1
87
( 9 lần)
            1 1   1       1 1 1   1   1                 1    
88
( 10 lần)
  1   1       1     1 1   1   1         1           1