» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 14-07-2024 (81707) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 6 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 12-07-2024 (92619) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 8 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-07-2024 (91323) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 9 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-07-2024 (43030) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 5 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-06-2024 (78049) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 21 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 18-07-2024 (12559) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 2 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-07-2024 (83060) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 7 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 20-07-2024 (01882) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 16-07-2024 (79496) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 4 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 15-07-2024 (43030) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 5 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 23-06-2024 (28501) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 27 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-07-2024 (01882) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 11-07-2024 (91323) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 9 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-07-2024 (81994) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 10 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-07-2024 (49735) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 15 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-07-2024 (79496) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 4 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 1 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-07-2024 (94818) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 19 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 18-07-2024 (12559) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 2 ngày 45 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-07-2024 (01882) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 30-06-2024 (44529) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 20 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 09-07-2024 (09466) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 11 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-07-2024 (43030) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 5 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 16-07-2024 (79496) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 4 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-07-2024 (83060) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 7 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-07-2024 (81707) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 6 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 05-07-2024 (49735) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 15 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 01-07-2024 (94818) đến 2024-07-21 vẫn chưa ra là 19 ngày 53 ngày
Bình luận