» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 5 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-01-2024 (36910) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 34 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-01-2024 (08524) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 26 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-02-2024 (15545) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-02-2024 (16053) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 2 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-02-2024 (34864) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 9 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 11 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-02-2024 (82488) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 3 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-02-2024 (58294) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 8 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 14-02-2024 (17670) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 11 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 6 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 12-02-2024 (85852) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 13 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 24-02-2024 (57333) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 1 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 25-02-2024 (15545) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-02-2024 (57406) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 5 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 4 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-02-2024 (82488) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 3 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 03-02-2024 (33389) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 22 ngày 45 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 21-02-2024 (99937) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 19-02-2024 (75801) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 6 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-02-2024 (67384) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 18 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 18-02-2024 (39903) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 7 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 15-02-2024 (48331) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 10 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-01-2024 (87441) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 33 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-02-2024 (57333) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 1 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-02-2024 (27234) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-02-2024 (16053) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 2 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 25-02-2024 (15545) đến 2024-02-26 vẫn chưa ra là 0 ngày 53 ngày
Bình luận