» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 14-11-2023 (85800) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 14 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-11-2023 (38429) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 9 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (20136) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 27 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 21-11-2023 (17948) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 7 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 1 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-11-2023 (54869) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 12 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 2 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 06-11-2023 (91484) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 22 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 5 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 22-11-2023 (14670) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 6 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 20-11-2023 (49071) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 8 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 24-11-2023 (20952) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 0 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 06-11-2023 (91484) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 22 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-11-2023 (98375) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 16 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-11-2023 (08816) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 3 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 1 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-11-2023 (17948) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 7 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 5 ngày 42 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 2 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 19-11-2023 (38429) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 9 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 1 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-11-2023 (19412) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 15 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 16-11-2023 (54869) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 12 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 26-10-2023 (26788) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 33 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-11-2023 (08816) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 3 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 5 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 02-11-2023 (93127) đến 2023-11-29 vẫn chưa ra là 26 ngày 53 ngày
Bình luận